Każdemu miesiącowi Roku Jubileuszowego będzie patronował jeden konfrater naszej prowincji, który w sposób szczególny zasłużył się dla Zgromadzenia i dla naszej ojczyzny. Wybór był niezmiernie trudny, gdyż jest bardzo wielu, którzy powinni być wyszczególnieni, tym nie mniej zdecydowaliśmy, że mają oni reprezentować różnorodność dzieł prowadzonych przez naszą Prowincję na przestrzeni ostatnich wieków. Na patronów proponujemy następujących konfratrów:

Styczeń – Bp. Michał Bartłomiej Tarło CM (1656-1716)

Pierwszy Wizytator Polskiej Prowincji, budowniczy kościoła Św. Krzyża, człowiek wielkiego serca, biskup poznański (1710-1716) – pochowany w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Urodził się 24 VIII 1656 r. w Lubowli na Spiszu. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. W dniu 25 VIII 1677 r. młody Tarło wstąpił do Zgromadzenia, a po dwóch latach, 27 VIII 1679 r. złożył w Rzymie śluby św. Ówczesny generał misjonarzy ks. Edmund Jolly wezwał go do Paryża. Tarło ukończył tam studia filozoficzno-teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Generał Jolly, widząc jego zdolności, mianował go profesorem filozofii w seminarium św. Łazarza w Paryżu. Więcej…

Luty – Ks. Piotr Gabriel Baudouin CM (1689-1768)

Francuski misjonarz pracujący długie lata w Polsce, jałmużnik Stolicy, zbierający podrzutki, twórca szpitala im. Dzieciątka Jezus, pochowany w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Urodził się 5 kwietnia w Avesnes, we Francji. Tam odebrał wykształcenie podstawowe i średnie. Za przykładem wuja chciał wstąpić do zakonu kartuzów. Jednak zarówno wuj jak i rodzina skłonili go do porzucenia tego zamiaru. Wyjechał do Paryża, gdzie przyjęto go do korpusu przybocznej gwardii królewskiej. Niezadowolony z wojska a zafascynowany działalnością Księży Misjonarzy, wstąpił do Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 1710 r. Więcej…

Marzec – Ks. Kazimierz Siemaszko CM (1847-1904)

Ekonom domu i prowincji, katecheta, kapelan szpitala, spowiednik szarytek, opiekun ubogich, społecznik, założyciel schroniska opiekuńczego dla chłopców oraz twórca wielkiego dzieła dobroczynnego w Krakowie i w Czernej. w 2017 r. przypada 170 rocznica jego urodzin. Urodził się 19 grudnia 1847 r. w Dyskajmie na Żmudzi. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej wsi, do gimnazjum uczęszczał w Wilnie. Od roku 1864 należał do Bractwa Wyznania Dusz Czyścowych przy karmelickim kościele Wszystkich Świętych. W dniu 6 września 1865 r. został zaliczony do mieszczan wileńskich spośród stanu byłej polskiej szlachty. Więcej…

Kwiecień – Ks. Czesław Lewandowski CM (1864-1934)

Długoletni ojciec duchowny w seminariach, kierownik duchowy św. Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej, spowiednik Sługi Bożego kard. Stefana Sapiehy. Urodził się dnia 15 października 1864 roku w Błotnicy (Wielkie Księstwo Poznańskie); był drugim spośród dziesięciorga dzieci Wawrzyńca Lewandowskiego i Anastazji Wrzesińskiej. Do Zgromadzenia wstąpił we wrześniu 1884 roku, a w dwa lata potem złożył śluby święte. W Notatniku rekolekcyjnym ówczesnego kandydata do kapłaństwa zapisał: …złożyłem Bonum Propositum. Więcej…

Maj – Ks. Konstanty Michalski CM (1879-1947)

Konferencjonista, duszpasterz inteligencji, profesor i rektor UJ, znany w Europie historyk filozofii średniowiecznej, publicysta, pisarz. Urodził się 12 kwietnia w Dąbrówce Małej (dziś Katowice). Szkołę elementarną ukończył w Siemianowicach, zaś średnią w niższym seminarium misjonarskim w Krakowie. Do Zgromadzenia wstąpił w roku 1896 a śluby złożył 8 grudnia 1898 r. Egzamin dojrzałości zdał w 1900 r. w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studia fiolzoficzno-teologiczne odbył w seminarium Zgromadzenia w Krakowie a w dniu 5 lipca 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu z rąk bpa Anatola Nowaka. Więcej…

Czerwiec – Ks. Wacław Szuniewicz CM (1892-1963)

Doktor nauk medycznych, okulista, misjonarz w Chinach, USA i Brazylii. Urodził się 28 grudnia w Głębokiem w ówczesnej guberni Wileńskiej. W Smoleńsku ukończył gimnazjum. Na wyższe studia udał się do Moskwy, gdzie w roku 1917 otrzymał dyplom lekarza. Niedługo potem został wcielony do armii carskiej. Służył na froncie mińskim. Przez krótki czas był lekarzem w szpitalu Czerwonego Krzyża w Smoleńsku a później w szpitalu publicznym w Woroneżu. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do odrodzonej Polski. W latach 1922-1926 pracował w Klinice Pediatrii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Więcej…

Lipiec – Ks. Hieronim Feicht CM (1894-1967)

Wychowawca alumnów w seminariach i studentów świeckich, profesor, historyk muzyki, kompozytor, pisarz, założyciel i rektor PWSM we Wrocławiu. Urodził się 20 września w Mogilnie na Kujawach. Najpierw uczył się w Mogilnie, następnie od 1904 r. w misjonarskim małym seminarium w Krakowie na Nowej Wsi. Do Zgromadzenia wstąpił w 1909 r. Jednak w roku następnym, ze względu na stan zdrowia, musiał przerwać naukę i wziąść roczny urlop, który spędził w domu rodzinnym. Śluby złożył 1 listopada 1912 r. Filozofię i teologię studiował w Instytucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu. Więcej…

Sierpień – Ks. Franciszek Matelski CM (1891-1967)

Wybitny misjonarz ludowy. W 2017 r. przypada 50. rocznica jego śmierci.

Wrzesień – Br. Kazimierz Konieczny CM (1902-1976)

Zarządca dóbr misjonarskich, długoletni furtianin na Stradomiu.

Październik – Ks. Alfons Schletz CM (1911-1981)

Duszpasterz, wychowawca duchowieństwa, wykładowca, historyk Zgromadzenia i Kościoła, założyciel Naszej Przeszłości  i jego wieloletni redaktor. Urodził się 29 marca w Ostrowitem pod Chojnicami. W latach 1923-1927 uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chojnicach, równocześnie uczęszczał na lekcje muzyki w klasie skrzypiec. W roku szkolnym 1927-28 kontynuował naukę w małym Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie. W dniu 30 sierpnia 1928 r. wstępuje do Zgromadzenia w Krakowie na Kleparzu i tam ukończył szkołę średnią, zdając egzamin dojrzałości w maju 1932 r. Więcej…

Listopad – Ks. Ludwik Sieńko CM (1912-1985)

Wychowawca i wykładowca w seminariach duchownych znany i ceniony długoletni proboszcz Bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Urodził się 15 stycznia w Więcławicach koło Krakowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Księży Misjonarzy. Do Zgromadzenia wstąpił w Wilnie 1 X 1932 r., po dwuletnim seminarium złożył śluby 2 II 1935 r. Po maturze rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda w dniu 1 V 1941 r. na Stradomiu. Więcej…

Grudzień – Męczennicy okresu II Wojny Światowej

Ks. Józef Florko CM, ks. Hieronim Gintrowski CM, ks. Michał Jachimczak CM, ks. Jan Jędrychowski CM, ks. Norbert Kompalla CM, ks. Adam Małuszyński CM, ks. Józef Słupina CM, ks. Piotr Szarek CM, ks. Jan Wagner CM, ks. Leon Więckiewicz CM, ks. Stanisław Wiorek CM, Słudzy Boży, męczennicy okresu II Wojny Światowej, oraz br. Władysław Prinz CM, Sługa Boży, męczennik wojny chińsko-japońskiej. Więcej…