Logo – Graficzny symbol MISEVI uformowany z kolorowych flag wszystkich krajów, jako znak gotowości stowarzyszonych do życia powołaniem tam, gdzie Bóg wzywa. Logo ma formę krzyża, który oznacza nasze pragnienie pójścia za Chrystusem i podjęcia każdego zadania, jakie wynika z przynależności do Rodziny Vincentyńskiej i do Kościoła. Hasło – choć nie ma sformułowanego hasła – zdania, chcielibyśmy podzielić się naszą modlitwą z całą Rodziną Wincentyńską:

Boże, Ojcze pełen dobroci, Ty, który wołasz nas po imieniu, wspieraj nas, byśmy byli wierni przyjętemu powołaniu.
Chcemy być solą i światłem świata, służąc najuboższym, wypełnieni miłością czułą i skuteczną.

Pragniemy być blisko Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby głosić Twoje Słowo, w tej rzeczywistości, do której zostaliśmy posłani.
Chcemy być światkami Królestwa, uzgadniając nasze życie z wyzwaniem błogosławieństw.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy, jako Kościół, mogli doświadczać komunii i jedności.
My, Świeccy Misjonarze, chcemy wciąż przyjmować dar wspólnoty i przeżywać odnowę w świetle Twojej Ewangelii.

Niech Maryja, Królowa Misji towarzyszy nam i czuwa nad wiernością zaangażowaniu w zleconym nam posłannictwie Przez Jezusa Chrystusa, Naszego Pana.
Amen

Rys historyczny

Świeccy Misjonarze św. Wincentego a Paulo to chrześcijanie świeccy, obdarowani charyzmatem św. Wincentego a Paulo, którzy zostali wezwani do podejmowania misji wśród narodów. Nasza historia zaczęła się w lecie 1984 r. gdy młodzi Hiszpanie wysłani przez Maryjną Młodzież Wincentyńską wyruszyli do Hondurasu. Kilkoro spośród tych młodych zapragnęło oddać trochę więcej czasu podobnej misji, i w 1987 r. powstała pierwsza wspólnota. W 1992 r. niektórzy spośród nich, jeszcze bardziej dojrzeli, przyjęli powołanie misyjne jako ich wybór ostateczny. Zakładając, że stowarzyszenie macierzyste, ogniskuje swą działalność na młodych i że wspomniana grupa dobrze rozeznała własne powołanie, stworzono nową organizację, której członkowie, w ramach Rodziny Wincentyńskiej, będą realizować to nowe powołanie.

Nasze cele

Nasze podstawowe cele określają Statuty. Spośród wszystkich dokumentów, oświadczeń, komentarzy i propozycji z jakimi Stowarzyszenie spotkało się dotąd, nasz cel najlepiej określa stwierdzenie, że chce ono popierać, ułatwiać, podtrzymywać i koordynować pracę misyjną świeckich związanych ze św. Wincentym a Paulo. Ma ono również zorganizować indywidualny powrót (po wypełnieniu misji) do miejsca pochodzenia i ułatwić jego włączenie się do społeczności lokalnej. Zgodnie z działaniami, o jakich mówi się w drugim artykule Statutów, dla osiągnięcia naszych celów proponujemy następujące środki:

Wspierać:

 • udział członków MISEVI w działalności misyjnej prowadzonej przez różne stowarzyszenia kościelne i wincentyńskie, zarówno w miejscu pochodzenia misjonarzy członków MISEVI, jak i na tradycyjnych terenach misyjnych,
 • podejmowanie działalności, której celem jest budzenie lub rozwój powołania misyjnego świeckich w różnych stowarzyszeniach wincentyńskich.

Pielęgnować wrażliwość misyjną:

 • mając możliwość spotykania się ze świeckimi należącymi do Rodziny Wincentyńskiej, natchnieni powołaniem misyjnym do prowadzenia działalności wśród narodów, podejmujemy prace powierzone Rodzinie Wincentyńskiej, albo promowane przez nią,
 • współpracujemy ze Stowarzyszeniami wincentyńskimi w dziele formacji świeckich, którzy przygotowują się do pracy misyjnej,
 • nawiązujemy kontakty z osobami albo grupami, które pracują nad rozwojem ich powołania misyjnego i wiążemy te osoby lub grupy ze stowarzyszeniami wincentyńskimi, które maja w tej dziedzinie bogatsze doświadczenie,
 • gromadzimy programy i środki służące formacji, aby je upowszechniać we wszystkich krajach. Poszukujemy miejsc przyjęcia, współpracy i wsparcia wówczas, gdy planujemy i podejmujemy tego rodzaju formację.

 Pomagać:

 • pragniemy pomagać każdemu spośród członków, którzy zgodnie z własną opcją i możliwością ma udział w pracach Stowarzyszenia,
 • pomagać także różnorako wspólnotom, do których należą, stowarzyszeniom, które wysyłają ich do pracy oraz innym Stowarzyszeniom Wincentyńskim,
 • chcemy wciąż tworzyć nowe formy wsparcia i im zaoferować: wsparcie ludzkie, moralne, duchowe i pomoc ekonomiczną.

Koordynować:

 • chcąc koordynować działalność wszystkich świeckich misjonarzy zbieramy informacje o nich, zapraszamy, przyjmujemy tych, którzy chcą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wspieramy tych którzy należąc formalnie do Rodziny Wincentyńskiej, nie stanowią jednak jej żywej cząstki,
 • informujemy członków różnych wspólnot misyjnych o projektach i działalności innych wspólnot, z którymi współpracują członkowie naszego Stowarzyszenia,
 • wspieramy czynne uczestnictwo członków w strukturach koordynacyjnych Rodziny Wincentyńskiej, jeśli istnieje na terenie misji, albo zachęcamy ich do zakładania Stowarzyszeń tam, gdzie ich jeszcze nie ma.

Liczba członków i kraje:

MISEVI jest obecne we Włoszech, Kolumbii, Meksyku i Hiszpanii. Stowarzyszenie podejmuje pracę misyjną w Hondurasie, Boliwii i Mozambiku. Ponadto, wykonano już niemal wszystkie wstępne czynności aby się zakorzenić w takich krajach jak: Indonezja, Francja, Irlandia, Wenezuela i Stany Zjednoczone. Biorąc pod uwagę trwający proces narodzin i konsolidacji stowarzyszenia, trudno wskazać dokładną liczbę członków już pracujących i tych, którzy są na etapie formacji. Możemy jednak poinformować, że jeden członek naszego stowarzyszenia z pełnymi prawami pracuje w Meksyku, dwóch na terenie Włoch, a czternastu w Hiszpanii.

Więcej na temat MISEVI na stronie stowarzyszenia w języku hiszpańskim lub formularz kontaktowy w języku hiszpańskim.

W Polsce nie jest znane Stowarzyszenie MISEVI, ale Zgromadzenie Sióstr Szarytek wraz ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy prowadzą podobne dzieło zwane Wolontariatem Wincentyńskim. Te dzieła to Specjalne Ośrodki Wychowawcze, Świetlice Środowiskowe, Przedszkola, Domy Pomocy Społecznej itp. Siostry wraz ze współpracownikami świeckimi starają się tam świadczyć miłosierdzie, objawiać troskę i dobroć Boga. W tej posłudze często potrzebna jest różnoraka pomoc wolontariatu: czyjś czas, obecność, umiejętności, pomysłowość, entuzjazm życia, wiedza, rada, jak i to co materialne.
Chcemy dzielić się tymi potrzebami, by podejmowane działania na rzecz Ubogich i oczekujących pomocy były dzięki Wam – Wolontariuszom – skuteczniejsze i twórcze aż do nieskończoności.
Chcemy też, by Wolontariusze, którzy już od dawna w którymś z tych dzieł pomagają, poznali się wzajemnie i mogli dzielić się doświadczeniem pracy wolontariackiej. Źródłem naszej inspiracji jest przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, nauczanie Kościoła, charyzmat św. Wincentego a Paulo (1581-1660), patrona dzieł miłosierdzia i św. Ludwiki de Marillac (1591-1660), patronki dzieł społecznych oraz żywe świadectwo wolontariuszy czyniących dobro i podejmujących dzieła miłosierdzia. Więcej na stronie Wolontariatu Wincentyńskiego.