Category Wiadomości Misyjne

Nowy numer Wiadomości Misyjnych 57-58

Dnia 18 października 2020 r. obchodziliśmy Niedzielę Misyjną. Papież Franciszek zwrócił się wtedy do wiernych z orędziem, którego mottem były słowa z opisu powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). W orędziu tym czytamy: „Z miłości do człowieka, Bóg posłał swego Syna Jezusa” (por. J 3, 16). „Jezus jest misjonarzem Ojca: Jego Osoba i Jego dzieło jest całkowitym posłuszeństwem woli Ojca” (por. J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30, Hbr 10, 5-10). Każdy dzień naszego życia niech się stanie sposobnością do wpatrywania się w Jezusa Chrystusa – Misjonarza posłanego przez Ojca i upodabniania się do Niego. Byśmy nie tylko modlitwą i uczynkami wspierali misyjne dzieło Kościoła, ale sami stawali się misjonarzami Chrystusa, w codzienności budującymi relację z Bogiem i braterską relację z bliźnimi, do czego zachęca papież Franciszek w encyklice „Fratelli tutti. O braterstwie i przyjaźni społecznej”.

W najnowszym numerze znajdziemy między innymi:
Czas dzielenia i wymiany dóbr
Jak wyglądała posługa ks. Marcina Wróbla CM przez pierwsze 5 lat w Papui-Nowej Gwinei?
Jakie obecnie stoją przed nim wyzwania?

Pomagamy i będziemy pomagać
Jak funkcjonuje MISEVI w nowej, nieco innej rzeczywistości?

Życie na południowym Pacyfiku
Ks. Jacek Tendej CM opowiada o codzienności w Papui-Nowej Gwinei.

Tydzień Misyjny 2020
Relacja z przebiegu tego wyjątkowego tygodnia w naszej wspólnocie seminaryjnej.

Matka Trędowatych
Przedstawiamy sylwetkę Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej.

“Wiadomości Misyjne” docierają do wszystkich Przyjaciół Misji, do samych misjonarzy i ich rodzin. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za wsparcie!

W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00, w naszym kościele seminaryjnym, odprawiamy Mszę św. w intencji misjonarzy oraz wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieło misyjne naszego Zgromadzenia. Serdecznie zapraszamy.

Wiadomości Misyjne nr 44 (3-2017)

Ogromnie się cieszymy, że możemy zaprezentować kolejny numer naszego Informatora Misyjnego! To ostatni już numer w Roku Jubileuszu 400. lat Charyzmatu Wincentyńskiego. W środku znajdziemy aż 15 artykułów!

Wśród nich:

 • Misja w Chinach – ks. Paweł Wierzbicki
 • Misyjna gawęda – ks. Jacek Tendej
 • „Rekolekcje” w Beninie – ks. Paweł Holc
 • Tydzień Misyjny w Seminarium – kl. Michał Adamczyk
 • Życie Sługi Bożego br. Władysława Prinza CM
 • MISEVI – Gala Finałowa i inne nowiny
 • Nie zabrakło Papieskich Intencji Misyjnych na pierwsze półrocze 2018 r., fragmentu numeru archiwalnego i innych oraz nowego działu: Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Dokumenty „nie-misyjne” o misjach
Wśród wypowiedzi Kościoła na temat działalności misyjnej są dokumenty wprost podejmujące temat misji, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach. Nie można jednak zapominać, że temat misji podejmują również inne dokumenty Kościoła, dotyczące innych zagadnień życia kościelnego. Jednym z takich wielkich dokumentów jest „Konstytucja dogmatyczna o Kościele” uchwalona na soborze Watykańskim II, gdzie przeczytamy o odpowiedzialności biskupów za misje: „…poszczególni biskupi, o ile im na to pozwala wykonywanie własnego urzędu, obowiązani są współpracować wzajem ze sobą i z następcą Piotra […] powinni usilnie dostarczać misjom tak żniwiarzy, jak i pomocy duchowych i materialnych, zarówno sami bezpośrednio, jak i wzbudzając żarliwą współpracę wiernych” (KK 23).

“Wspólnota zaś miejscowa nie może się troszczyć tylko o swoich wiernych, lecz pełna gorliwości misyjnej winna przygotowywać wszystkim ludziom drogę do Chrystusa”

W Soborowym „Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów” przeczytamy o misyjnej gorliwości: „Urząd zaś pasterza nie ogranicza się do troski o każdego z wiernych z osobna, lecz także rozciąga się na formowanie autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej. Aby duch wspólnoty mógł się należycie kształtować, musi objąć nie tylko Kościół Miejscowy, ale i Kościół Powszechny. Wspólnota zaś miejscowa nie może się troszczyć tylko o swoich wiernych, lecz pełna gorliwości misyjnej winna przygotowywać wszystkim ludziom drogę do Chrystusa” (DK 6).

Na temat liturgii na misjach przeczytamy w kilku innych dokumentach Soboru Watykańskiego II, m. in. w „Dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego” nr 3, w „Konstytucji o liturgii” nr 40, 65, 68, 119. Tak więc widzimy, że odpowiedzialność za misje nie jest wydzieloną komórką w Kościele, lecz ma przenikać wiele aspektów obecności Kościoła w świece, w tym życie parafialne, działalność zakonów jak również życie całych diecezji.

Na czas Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom, Misjonarzom, Współpracownikom życzymy Pokoju, którego świat dać nie może, a który przyniósł Syn Boży stając się jednym z nas. Ks. Antoni Miciak CM

Wiadomości Misyjne nr. 43 (2-2017)

„Eucharystia sama w sobie jest wydarzeniem misyjnym” – św. Jan Paweł II. Po długich przygotowaniach możemy zaprezentować kolejny numer Wiadomości Misyjnych! W tym numerze można poczytać m.in. o:

 • Beninie – wywiad z ks. Stanisławem Deszczem
 • Demokratycznej Republice Konga – wywiad z s. Urszulą Chudy
 • Madagaskarze – spotkanie z ks. Kazimierzem Bukowcem (artykuł z okładki)
 • Chinach – wywiad z ks. Piotrem Wierzbickim
 • Nie zabrakło fragmentów numerów archiwalnych oraz informacji od MISEVI Polska. Już w najbliższych dniach nasz informator trafi do Waszych rąk.

Pozostaje nam życzyć, aby lektura Wiadomości Misyjnych rozbudziła w nas na nowo Charyzmat Wincentyński i zapaliła misyjny entuzjazm.

Eucharystia źródłem misyjnej działalności Kościoła

Omawiając dokumenty na temat działalności misyjnej Kościoła nie sposób pominąć swoistego komentarza, jakiego udzielił papież św. Jan Paweł II z okazji odbywającego się w roku Jubileuszowym 2000 Kongresu Eucharystycznego. Podczas audiencji generalnej w dniu 21 czerwca 2000 roku papież nawiązując do tego wydarzenia stwierdził m.in., że to „z Eucharystii Kościół i każdy wierzący czerpie siłę potrzebną do głoszenia Ewangelii (…). Eucharystia jest sama w sobie wydarzeniem misyjnym”. Tu papież przypomniał słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11, 26).

Każda Msza św. kończy się wezwaniem misyjnym idźcie – które nakazuje wiernym nieść posłanie zmartwychwstałego Pana. Papież przypomniał również List Apostolski Dies Domini, w którym wezwał wiernych do naśladowania uczniów z Emaus, którzy rozpoznawszy Zmartwychwstałego „przy łamaniu chleba” (por. Łk 24, 30 – 32) natychmiast poszli do braci podzielić się radością spotkania z Nim. W dzisiejszych czasach szczególnie konieczne jest, aby ze sprawowania Eucharystii każda wspólnota chrześcijańska czerpała duchową moc, by otwierać się na wspólnoty bardziej ubogie i potrzebujące wsparcia. Eucharystia jest również miejscem rozeznania powołania misyjnego, na wzór wspólnoty w Antiochii, która podczas publicznego nabożeństwa została wezwana do wysłania w misyjną podróż Barnaby i Szawła (por. Dz 13, 1 – 3). Z tego wydarzenia papież wyciąga wniosek, że wspólnota powinna przeznaczać dla misji najlepsze siły swych synów, posyłać ich z radością i towarzyszyć im modlitwą oraz niezbędnym wsparciem materialnym. Eucharystia jest ponadto szkołą miłości, sprawiedliwości i pokoju, a także miejscem upamiętnienia tych szczególnych „misjonarzy” i świadków wiary jakimi są męczennicy.

Niech tych kilka myśli ożywia nasz udział w Eucharystii a lektura świadectw zamieszczonych w obecnym numerze pomaga otwierać serca na potrzeby i cierpienia braci (V Modlitwa Eucharystyczna).

Ks. Antoni Miciak CM

Nowy numer Wiadomości Misyjnych

fotomain43Ukazał się pierwszy w tym roku numer Wiadomości Misyjnych. Jest to Informator Sekretariatu Misyjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Zawiera wywiady z misjonarzami, relacje z misji zagranicznych, artykuły dotyczące misji ad gentes i wiele innych. A co w nowych Wiadomościach Misyjnych? Jest wywiad z s. Anną Pasturczak SM która pracuje w Tunezji, są też wspomnienia z pracy ks. Jacka Tendeja w Seminarium w Papui Nowej Gwinei, kilka wieści z Madagaskaru ks. Marka Maszkowskiego, Gala Finałowa II Edycji Projektu M3 oraz “Spodziewaj się niespodziewanego” ks. Marcina Wróbla, pierwsze wrażenia misjonarza z pobytu i posługi misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Więcej na stronie Wiadomości Misyjnych.

Najnowszy numer Wiadomości Misyjnych

okladka-4-2015-380x540W najnowszym numerze Wiadomości Misyjnych można przeczytać:

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”, relacja z projektów młodzieżowych: Projekt M3 i Projekt B3, list od ks. Stanisława Deszcza z Beninu na temat sakramentów, a w szczególności ślubu Muzułmanki i Katolika. Kościół na świecie: Miłosierdzie i uchodźcy… Na zielonej Ukrainie: świadectwo kl. Łukasza Kaszuby. Z Archiwum WM: Opatrzność Boża w podróży polskich misjonarzy do Chin.

50. rocznica dokumentu o misjach „Ad gentes”:

7 grudnia 2015 r. przypadła 50. rocznica ogłoszenia na Soborze Watykańskim II Dekretu o misyjnej działalności Kościoła, „Ad gentes”. Uzasadnił on głęboko teologicznie działalność misyjną Kościoła, podał wskazania dotyczące metod i głównych kierunków pracy misyjnej.

Z okazji 50-lecia dekretu “Ad gentes” w październiku 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe „Od dekretu soborowego Ad gentes do adhortacji Evangelii gaudium”. Podczas sympozjum podkreślono, że w ciągu minionych 50 lat w Polsce dokonał się „cud misyjny”. Obecnie 2065 polskich misjonarzy pracuje w różnych krajach świata – są wśród nich zarówno księża, siostry zakonne jak i świeccy. Do Soboru misyjna działalność Kościoła była domeną wąskiego grona wyspecjalizowanych osób. Po Soborze dzieło ewangelizacji stało się podstawowym zadaniem ludu Bożego – zwrócił uwagę jeden z mówców. Obecny numer WM, który dajemy do Waszych rąk jest maleńkim świadectwem, że wszyscy Czytelnicy i Redaktorzy rozumiemy misyjną odpowiedzialność Kościoła i pragniemy w niej uczestniczyć, każdy według swego stanu, statusu i możliwości…
Ks. Antoni Miciak CM

Więcej w najnowszym numerze Wiadomości Misyjnych.

Trzydziesty siódmy numer „Wiadomości Misyjnych” można otrzymać w parafiach Misjonarskich i kołach misyjnych. Można go także zamówić w Sekretariacie Misyjnym i zostanie wysłany na wskazany przez Państwa adres.
Zamówienia składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: sekretariatmisyjny@misjonarze.pl

Nowy numer “Wiadomości Misyjnych”

WM1501-320x450Ukazał się nowy numer “Wiadomości Misyjnych” a w nim między innymi: “Misje w Polsce” rozważanie na temat czy Polska jest już Krajem Misyjnym, “Głód Boga w Rosji” – wywiad z siostrą Szarytką pracującą w Magadanie w Rosji, “Spragniony Benin” na temat budowy studni w Beninie oraz “Co słychać aktualnie w Projekcie M3”. Więcej informacji na stronie Sekretariatu Misyjnego.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »