Biografie

Jeżeli prawdą jest to, co znany hiszpański filozof kultury Józef Ortega y Gasset napisał o człowieku w ogóle i o sobie, że ja to jestem ja i okoliczności mego życia, wówczas Biografie mają uzasadnione. Misjonarze polscy – ludzie – byli dziećmi dziejów czyli okoliczności, dziećmi ojczyzny (nie tylko Polski) i dziećmi prowincji polskiej Zgromadzenia, twórcami jej dzieł z małej lub dużej litery wpisujących się z biegiem lat i wieków w Kościół lokalny lub powszechny. Poprzez to co robili, byli “ojcami” – współtwórcami siebie, własnych biografii a także środowisk. Obsiewali ziemię polską ziarnem czynów i słów (kard. Stefan Wyszyński), kiedy indziej byli skromnymi zbieraczami kłosów na ściernisku (A. Usowicz).

Bp. Michał Bartłomiej Tarło CM (1656-1716)

Pierwszy Wizytator Polskiej Prowincji, budowniczy kościoła Św. Krzyża, człowiek wielkiego serca, biskup poznański (1710-1716) – pochowany w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Urodził się 24 sierpnia 1656 r. w Lubowli na Spiszu. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. W dniu 25 VIII 1677 r. młody Tarło wstąpił do Zgromadzenia, a po dwóch latach, 27 VIII 1679 r. złożył w Rzymie śluby św. Ówczesny generał misjonarzy ks. Edmund Jolly wezwał go do Paryża. Tarło ukończył tam studia filozoficzno-teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Generał Jolly, widząc jego zdolności, mianował go profesorem filozofii w seminarium św. Łazarza w Paryżu. Więcej…

Ks. Piotr Gabriel Baudouin CM (1689-1768)

Francuski misjonarz pracujący długie lata w Polsce, jałmużnik Stolicy, zbierający podrzutki, twórca szpitala im. Dzieciątka Jezus, pochowany w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Urodził się 5 kwietnia 1689 r. w Avesnes, we Francji. Tam odebrał wykształcenie podstawowe i średnie. Za przykładem wuja chciał wstąpić do zakonu kartuzów. Jednak zarówno wuj jak i rodzina skłonili go do porzucenia tego zamiaru. Wyjechał do Paryża, gdzie przyjęto go do korpusu przybocznej gwardii królewskiej. Niezadowolony z wojska a zafascynowany działalnością Księży Misjonarzy, wstąpił do Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 1710 r. Więcej…

Ks. Kazimierz Siemaszko CM (1847-1904)

Ekonom domu i prowincji, katecheta, kapelan szpitala, spowiednik szarytek, opiekun ubogich, społecznik, założyciel schroniska opiekuńczego dla chłopców oraz twórca wielkiego dzieła dobroczynnego w Krakowie i w Czernej. w 2017 r. przypada 170 rocznica jego urodzin. Urodził się 19 grudnia 1847 r. w Dyskajmie na Żmudzi. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej wsi, do gimnazjum uczęszczał w Wilnie. Od roku 1864 należał do Bractwa Wyznania Dusz Czyścowych przy karmelickim kościele Wszystkich Świętych. W dniu 6 września 1865 r. został zaliczony do mieszczan wileńskich spośród stanu byłej polskiej szlachty. Więcej…

Ks. Czesław Lewandowski CM (1864-1934)

Długoletni ojciec duchowny w seminariach, kierownik duchowy św. Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej, spowiednik Sługi Bożego kard. Stefana Sapiehy. Urodził się dnia 15 października 1864 r. w Błotnicy (Wielkie Księstwo Poznańskie); był drugim spośród dziesięciorga dzieci Wawrzyńca Lewandowskiego i Anastazji Wrzesińskiej. Do Zgromadzenia wstąpił we wrześniu 1884 roku, a w dwa lata potem złożył śluby święte. W Notatniku rekolekcyjnym ówczesnego kandydata do kapłaństwa zapisał: …złożyłem Bonum Propositum. Więcej…

Ks. Konstanty Michalski CM (1879-1947)

Konferencjonista, duszpasterz inteligencji, profesor i rektor UJ, znany w Europie historyk filozofii średniowiecznej, publicysta, pisarz. Urodził się 12 kwietnia 1879 r. w Dąbrówce Małej (dziś Katowice). Szkołę elementarną ukończył w Siemianowicach, zaś średnią w niższym seminarium misjonarskim w Krakowie. Do Zgromadzenia wstąpił w roku 1896 a śluby złożył 8 grudnia 1898 r. Egzamin dojrzałości zdał w 1900 r. w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studia fiolzoficzno-teologiczne odbył w seminarium Zgromadzenia w Krakowie a w dniu 5 lipca 1903 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu z rąk bpa Anatola Nowaka. Więcej…

Ks. Wacław Szuniewicz CM (1892-1963)

Doktor nauk medycznych, okulista, misjonarz w Chinach, USA i Brazylii. Urodził się 28 grudnia 1892 r. w Głębokiem w ówczesnej guberni Wileńskiej. W Smoleńsku ukończył gimnazjum. Na wyższe studia udał się do Moskwy, gdzie w roku 1917 otrzymał dyplom lekarza. Niedługo potem został wcielony do armii carskiej. Służył na froncie mińskim. Przez krótki czas był lekarzem w szpitalu Czerwonego Krzyża w Smoleńsku a później w szpitalu publicznym w Woroneżu. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do odrodzonej Polski. W latach 1922-1926 pracował w Klinice Pediatrii Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Więcej…

Ks. Hieronim Feicht CM (1894-1967)

Wychowawca alumnów w seminariach i studentów świeckich, profesor, historyk muzyki, kompozytor, pisarz, założyciel i rektor PWSM we Wrocławiu. Urodził się 20 września 1894 r. w Mogilnie na Kujawach. Najpierw uczył się w Mogilnie, następnie od 1904 r. w misjonarskim małym seminarium w Krakowie na Nowej Wsi. Do Zgromadzenia wstąpił w 1909 r. Jednak w roku następnym, ze względu na stan zdrowia, musiał przerwać naukę i wziąść roczny urlop, który spędził w domu rodzinnym. Śluby złożył 1 listopada 1912 r. Filozofię i teologię studiował w Instytucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu. Więcej…

Ks. Franciszek Matelski CM (1891-1967)

Kapłan pełen ducha Bożego, wybitny misjonarz ludowy i kaznodzieja, niestrudzony głosiciel Słowa Bożego, głośny kaznodzieja zwany często „Złotousty”, wielce ceniony spowiednik – zarówno przez duchownych jak i świeckich, szczery przyjaciel dzieci i młodzieży, zwłaszcza młodzieży przgotowującej się do kapłaństwa. Urodził się 22 listopada 1891 r. w Rąbiniu, w diecezji poznańskiej. Następnego dnia otrzymał w kościele parafialnym sakrament Chrztu św. Chociaż w miejscowej szkole, do której początkowo uczęszczał pobierał naukę w języku niemieckim, to w domu mówiono tylko po polsku i pilnie strzeżono polskich narodowych tradycji.  Więcej…

Ks. Alfons Schletz CM (1911-1981)

Duszpasterz, wychowawca duchowieństwa, wykładowca, historyk Zgromadzenia i Kościoła, założyciel Naszej Przeszłości  i jego wieloletni redaktor. Urodził się 29 marca 1911 r. w Ostrowitem pod Chojnicami. W latach 1923-1927 uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chojnicach, równocześnie uczęszczał na lekcje muzyki w klasie skrzypiec. W roku szkolnym 1927-28 kontynuował naukę w małym Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie. W dniu 30 sierpnia 1928 r. wstępuje do Zgromadzenia w Krakowie na Kleparzu i tam ukończył szkołę średnią, zdając egzamin dojrzałości w maju 1932 r. Więcej…

Ks. Ludwik Sieńko CM (1912-1985)

Misjonarz ludowy, ojciec duchowny w seminarium gorzowskim, wykładowca w seminarium diecezjalnym w Gdańsku-Oliwie, charyzmatyczny duszpasterz w Bydgoszczy, wieloletni proboszcz i superior, “sól ziemi i światło prowincji”. Urodził się 15 stycznia 1912 r. w Więcławicach koło Miechowa w diecezji krakowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscowości rodzinnej a od roku 1924 uczył się w Małym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. W dniu 28 X 1932 r. został przyjęty do Zgromadzenia w Wilnie, śluby misjonarskie złożył tamże 2 II 1935 r. Filozofię i teologię studiował w Instytucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu (1936-1941). Więcej…

Męczennicy okresu II Wojny Światowej

Ks. Józef Florko CM, ks. Hieronim Gintrowski CM, ks. Michał Jachimczak CM, ks. Jan Jędrychowski CM, ks. Norbert Kompalla CM, ks. Adam Małuszyński CM, ks. Józef Słupina CM, ks. Piotr Szarek CM, ks. Jan Wagner CM, ks. Leon Więckiewicz CM, ks. Stanisław Wiorek CM, Słudzy Boży, męczennicy okresu II Wojny Światowej, oraz br. Władysław Prinz CM, Sługa Boży, męczennik wojny chińsko-japońskiej. Więcej…

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »