Logo – Graficzny symbol MISEVI uformowany z kolorowych flag wszystkich krajów, jako znak gotowości stowarzyszonych do życia powołaniem tam, gdzie Bóg wzywa. Logo ma formę krzyża, który oznacza nasze pragnienie pójścia za Chrystusem i podjęcia każdego zadania, jakie wynika z przynależności do Rodziny Vincentyńskiej i do Kościoła.

Hasło – choć nie ma sformułowanego hasła – zdania, chcielibyśmy podzielić się naszą modlitwą z całą Rodziną Wincentyńską:

Boże, Ojcze pełen dobroci, Ty, który wołasz nas po imieniu, wspieraj nas, byśmy byli wierni przyjętemu powołaniu.
Chcemy być solą i światłem świata, służąc najuboższym, wypełnieni miłością czułą i skuteczną.

Pragniemy być blisko Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby głosić Twoje Słowo, w tej rzeczywistości, do której zostaliśmy posłani.
Chcemy być światkami Królestwa, uzgadniając nasze życie z wyzwaniem błogosławieństw.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy, jako Kościół, mogli doświadczać komunii i jedności.
My, Świeccy Misjonarze, chcemy wciąż przyjmować dar wspólnoty i przeżywać odnowę w świetle Twojej Ewangelii.

Niech Maryja, Królowa Misji towarzyszy nam i czuwa nad wiernością zaangażowaniu w zleconym nam posłannictwie Przez Jezusa Chrystusa, Naszego Pana.
Amen

Rys historyczny

Świeccy Misjonarze św. Wincentego a Paulo to chrześcijanie świeccy, obdarowani charyzmatem św. Wincentego a Paulo, którzy zostali wezwani do podejmowania misji wśród narodów. Nasza historia zaczęła się w lecie 1984 r. gdy młodzi Hiszpanie wysłani przez Maryjną Młodzież Wincentyńską wyruszyli do Hondurasu. Kilkoro spośród tych młodych zapragnęło oddać trochę więcej czasu podobnej misji, i w 1987 r. powstała pierwsza wspólnota. W 1992 r. niektórzy spośród nich, jeszcze bardziej dojrzeli, przyjęli powołanie misyjne jako ich wybór ostateczny. Zakładając, że stowarzyszenie macierzyste, ogniskuje swą działalność na młodych i że wspomniana grupa dobrze rozeznała własne powołanie, stworzono nową organizację, której członkowie, w ramach Rodziny Wincentyńskiej, będą realizować to nowe powołanie.

Nasze cele

Nasze podstawowe cele określają Statuty. Spośród wszystkich dokumentów, oświadczeń, komentarzy i propozycji z jakimi Stowarzyszenie spotkało się dotąd, nasz cel najlepiej określa stwierdzenie, że chce ono popierać, ułatwiać, podtrzymywać i koordynować pracę misyjną świeckich związanych ze św. Wincentym a Paulo. Ma ono również zorganizować indywidualny powrót (po wypełnieniu misji) do miejsca pochodzenia i ułatwić jego włączenie się do społeczności lokalnej. Zgodnie z działaniami, o jakich mówi się w drugim artykule Statutów, dla osiągnięcia naszych celów proponujemy następujące środki:

Wspierać:

 • udział członków MISEVI w działalności misyjnej prowadzonej przez różne stowarzyszenia kościelne i wincentyńskie, zarówno w miejscu pochodzenia misjonarzy członków MISEVI, jak i na tradycyjnych terenach misyjnych,
 • podejmowanie działalności, której celem jest budzenie lub rozwój powołania misyjnego świeckich w różnych stowarzyszeniach wincentyńskich.

Pielęgnować wrażliwość misyjną:

 • mając możliwość spotykania się ze świeckimi należącymi do Rodziny Wincentyńskiej, natchnieni powołaniem misyjnym do prowadzenia działalności wśród narodów, podejmujemy prace powierzone Rodzinie Wincentyńskiej, albo promowane przez nią,
 • współpracujemy ze Stowarzyszeniami wincentyńskimi w dziele formacji świeckich, którzy przygotowują się do pracy misyjnej,
 • nawiązujemy kontakty z osobami albo grupami, które pracują nad rozwojem ich powołania misyjnego i wiążemy te osoby lub grupy ze stowarzyszeniami wincentyńskimi, które maja w tej dziedzinie bogatsze doświadczenie,
 • gromadzimy programy i środki służące formacji, aby je upowszechniać we wszystkich krajach. Poszukujemy miejsc przyjęcia, współpracy i wsparcia wówczas, gdy planujemy i podejmujemy tego rodzaju formację.

 Pomagać:

 • pragniemy pomagać każdemu spośród członków, którzy zgodnie z własną opcją i możliwością ma udział w pracach Stowarzyszenia,
 • pomagać także różnorako wspólnotom, do których należą, stowarzyszeniom, które wysyłają ich do pracy oraz innym Stowarzyszeniom Wincentyńskim,
 • chcemy wciąż tworzyć nowe formy wsparcia i im zaoferować: wsparcie ludzkie, moralne, duchowe i pomoc ekonomiczną.

Koordynować:

 • chcąc koordynować działalność wszystkich świeckich misjonarzy zbieramy informacje o nich, zapraszamy, przyjmujemy tych, którzy chcą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wspieramy tych którzy należąc formalnie do Rodziny Wincentyńskiej, nie stanowią jednak jej żywej cząstki,
 • informujemy członków różnych wspólnot misyjnych o projektach i działalności innych wspólnot, z którymi współpracują członkowie naszego Stowarzyszenia,
 • wspieramy czynne uczestnictwo członków w strukturach koordynacyjnych Rodziny Wincentyńskiej, jeśli istnieje na terenie misji, albo zachęcamy ich do zakładania Stowarzyszeń tam, gdzie ich jeszcze nie ma.

Liczba członków i kraje:

MISEVI jest obecne we Włoszech, Kolumbii, Meksyku i Hiszpanii. Stowarzyszenie podejmuje pracę misyjną w Hondurasie, Boliwii i Mozambiku, Madagaskarze, Ukrainie i w Beninie. Ponadto, wykonano już niemal wszystkie wstępne czynności aby się zakorzenić w takich krajach jak: Indonezja, Francja, Irlandia, Wenezuela, Stany Zjednoczone i Polska. Biorąc pod uwagę trwający proces narodzin i konsolidacji stowarzyszenia, trudno wskazać dokładną liczbę członków już pracujących i tych, którzy są na etapie formacji.

MISEVI w Polsce

Logo naszego Stowarzyszenia odzwierciedla to, co jest najważniejsze w naszej pracy. Litery SV są skrótem od Saint Vincent – św. Wincenty a Paulo. To w jego charyzmacie działamy. SV przypomina nam również o przynależności do Rodziny Wincentyńskiej, której jako MISEVI jesteśmy częścią.
Tło naszego loga układa się w mapę świata. Na czerwono zaznaczone są kontynenty. Nasza praca ma charakter misyjny. Docieramy z pomocą w różne zakątki świata.
Kolorystyka loga ma odzwierciedlać ogień, który mamy w sobie i którym chcemy zapalać innych do czynienia dobra. Ogień jest też symbolem Ducha Świętego.

Projekt M3 to tylko część tego czym się zajmują wolontariusze, pracują  na Madagaskarze, w Beninie i na Ukrainie oraz coraz częściej poszerzają swoją działalność w Polsce, jako wolontariat. Zrzeszają coraz większą liczbę młodzieży oraz dorosłych, którzy przyczyniają się  w Polsce do szerzenia świadomości o misjach, organizują pracę i pomoc w placówkach misyjnych do których jeżdżą. Prowadzą prezentacje i szkolenia edukacyjne i uświadamiają najmłodszych o problemach globalnych i krajów Trzeciego Świata, zachęcając do zaangażowania się w pomoc, chociażby w najmniejszym stopniu. Trzeba pamiętać, nawet najmniejsze dobro do nas powraca. MISEVI pomaga coraz częściej w Polsce, angażując się i tworząc pomoc bezdomnym i potrzebującym w różnych częściach naszego kraju. W związku z tak szybko poszerzającą się działalnością, postanowili połączyć Projekt M3 z pozostałymi projektami, które tworzyli: Projektem B3 i Projektem Ukraina, aby wspólnymi siłami tworzyć jedno dzieło. Tak oto, powstał nowy program działalność pod nowym szyldem, jako: Stowarzyszenie MISEVI Polska! Więcej na stronie MISEVI