You are currently viewing Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

  • Post category:Liturgia
Co wtedy robił Jezus? 🤔
👉 Jezus z dwunastoma spotkali się by wspólnie spożyć wieczerzę paschalną. Jednak ta wieczerza miała wyjątkowe znaczenie – chleb i wino, którymi się dzielono, Jezus nazywa swoim Ciałem i Krwią. Od tego czasu do dziś Kościół sprawuje Ostatnią Wieczerzę każdego dnia na całym świecie.
Jak wyglądała wieczerza paschalna? 🤔
👉 W jej trakcie opowiadano sobie historię zbawienia – kiedy to Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu pod przywództwem Mojżesza. Śpiewano uroczyste hymny wysławiające Boga. Spożywano również chleb i wino, wcześniej odmówiwszy błogosławieństwo.
Co dziś Kościół świętuje? 🤔
👉 Dla Kościoła jest to początek świętego czasu Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się czas celebrowania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią nam o tym czytania: z Księgi Wyjścia (Wj 12, 1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (J 13,1-15).
 
👣 Obrzęd obmycia nóg – MANDATUM
Z łac. mandatum – pełnomocnictwo, umocowanie
Jezus zrobił coś więcej podczas Ostatniej Wieczerzy – przez obmycie nóg stał się niewolnikiem (mycie nóg – czynność sługi). Jezus oddaje się cały swoim uczniom. Ten obrzęd ma przypominać jak daleko Jezus przekroczył ludzką miłość – Bóg daje się cały człowiekowi. Podobnie cała Eucharystia jest pokorą Boga, który w Jezusie ofiarowuje swoje Ciało i Krew za nas i dla nas…
 
📚 Cytat z Ojców Kościoła 👓
Podobnie jak chleb ziemski dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak też i my przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, a otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania. (św. Ireneusz)
 
📖 Fragment Ewangelii z dnia
J 13, 1
Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
 
💪 WYZWANIE DNIA – PRZECZYTAJ 13 ROZDZIAŁ EWANGELII WG. ŚW. JANA
🙏 Kolekta z dnia
Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, † podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.